ვებ-გვერდის წესები და პირობები

2022.წინამდებარე პირობების ბოლო ცვლილებები განხორციელდა 2022 წლის 19 სექტემბერს.

გთხოვთ, გადახედოთ და წაიკითხოთ წესები და პირობები, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას თქვენს უფლებებსა და მოვალეობებთან დაკავშირებით.

0. ტერმინთა განმარტება

ვებ-გვერდიwww.eco-taxi.ge არის ონლაინ პლატფორმა, რომელიც ავითარებს ეკო მიდგომებს და ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების შესახებ ახალი შეთავაზებების დანერგვას.

ვებ-გვერდის ადმინისტრაციაwww.eco-taxi.ge-ის, ადმინისტრაცია, რომელიც მართავს ვებგვერდს და წარმოადგენს მის მფლობელს.

მომხმარებელი – პირი, რომელიც ეწვია საიტს, მიზნად ისახავს მიიღოს ვებგვერდის ან/და მისი ცალკეული კომპონენტების მიერ მოწოდებული სერვისები და გამოიყენოს იგი დანიშნულებისამებრ.

მონაცემები – ნებისმიერი ინფორმაცია პირდაპირ ან ირიბად, რომელიც დაკავშირებულია იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ ან იურიდიულ პირთან.

1.პრეამბულა

წინამდებარე წესები და პირობები აღწერს ვებგვერდის გამოყენების წესებსა და მახასიათებლებს, წარმოადგენს თქვენსა და ჩვენს შორის შეთანხმებას, რომელიც მიჩნეულია მხარეთა შორის შეთანხმებულად ვებგვერდის გამოყენების ან/და ჩვენი სერვისების გამოყენებისას.

თუ სრულად არ ეთანხმებით ამ წესებსა და პირობება, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ ვებგვერდი.

სერვისის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ვებგვერდის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას, გაფრთხილების გარეშე, შეცვალოს წინამდებარე წესები. ყველა ცვლილება ძალაში შედის დაუყოვნებლივ და აისახება ვებგვერდზე. მომხმარებელი ვალდებულია პერიოდულად შეამოწმოს ვებგვერდის გამოყენების წესები. ვებგვერდის ავტომატურად გამოყენება ნიშნავს მომხმარებლის თანხმობას შეცვლილ პირობებზე

2. უზრუნველყოფა და ფარგლები

ვებგვერდის და/ან მისი კომპონენტის გამოყენებისას თქვენ ადასტურებთ, რომ სრულად აცნობიერებთ წესებს, მონაცემთა პოლიტიკას და მასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.

წესები და პირობები თანაბრად ვრცელდება მომხმარებელზე, განურჩევლად იმ მოწყობილობებისა, რომლებსაც ის იყენებს.

3. ვებგვერდი და მისი დანიშნულება

ვებგვერდი ხელს უწყობს ეკო-აქტივობებს და მასთან დაკავშირებულ საგანმანათლებლო საკითხებს, ამაღლებს ცნობიერებას და ა.შ., რაც მიმართულია საზოგადოებრივი აუდიტორიისთვის.

ვებგვერდი გამოყენებისთვის რეგისტრაცია ან ანგარიშის შექმნა არ არის აუცილებელი.

4. საბოლოო დებულებები

წესები და პირობები შედგენილია და რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და შესაბამისად განიმარტება თქვენი მდებარეობისა და წარმოშობის მიუხედავად.

მასალა, შინაარსი, აღწერა, ბიზნესის აღწერა, ტექსტები, მონაცემები, სურათები, ილუსტრაციები და ყველა ინფორმაცია მოწოდებული ვებგვერდზე და დაკავშირებული კომპანიის ბრენდთან დაცულია ინტელექტუალური საკუთრებითა და საავტორო უფლებებით. დაუშვებელია მათი გამოყენება სხვა მიზნებისთვის, გარდა ვებგვერდის მიზნებისა.

აპლიკაციის წესები, პირობები და მონაცემთა პოლიტიკა.

წინამდებარე წესებსა და პირობებში ბოლო ცვლილებები განხორციელდა 2022 წლის 19 სექტემბერს.

გთხოვთ, გადახედოთ და წაიკითხოთ წესები და პირობები, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თქვენს უფლებებსა და მოვალეობებთან დაკავშირებით.

0. ტერმინთა განმარტება

აპლიკაცია – “WHAT I RECYCLE”. აპლიკაცია, რომელიც უზრუნველყოფს სერვისებს.

აპლიკაციის ადმინისტრაცია– “WHAT I RECYCLE” ადმინისტრაცია, რომელიც მართავს აპს და წარმოადგენს მფლობელს.

მომხმარებელი – პირი, რომელიც ეწვია საიტს, მიზნად ისახავს მიიღოს ვებგვერდის ან/და მისი ცალკეული კომპონენტების მიერ მოწოდებული სერვისები და გამოიყენოს იგი დანიშნულებისამებრ.

მონაცემები – ნებისმიერი ინფორმაცია პირდაპირ ან ირიბად, რომელიც დაკავშირებულია იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ ან იურიდიულ პირთან.

მონაცემთა დამუშავება – ნებისმიერი ოპერაცია, რომელიც შესრულებულია მონაცემებთან მიმართებაში ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებებით, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ფოტო გადაღება. , აუდიო ჩანაწერი, ვიდეო ჩანაწერი, ორგანიზაცია, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, წვდომის მოთხოვნა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად მათი ხელმისაწვდომობის, დაჯგუფების ან კომბინაციის, დაბლოკვის, წაშლის ან განადგურების გზით;

1.პრეამბულა

წარმოგიდგენთ წესებსა და პირობებს აღწერს აპლიკაციის გამოყენების წესებსა და მახასიათებლებს, წარმოადგენს თქვენსა და ჩვენს შორის შეთანხმებას, რომელიც მიჩნეულია მხარეებს შორის შეთანხმებულად ვებგვერდის გამოყენების ან/და ჩვენი სერვისების გამოყენებისას.

თუ სრულად არ ეთანხმებით ამ წესებსა და პირობება, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ აპლიკაცია.

სერვისის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ვებგვერდის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას, გაფრთხილების გარეშე, შეცვალოს წინამდებარე წესები. ყველა ცვლილება ძალაში შედის დაუყოვნებლივ და აისახება ვებგვერდზე. მომხმარებელი ვალდებულია პერიოდულად შეამოწმოს ვებგვერდის გამოყენების წესები. ვებგვერდის ავტომატურად გამოყენება ნიშნავს მომხმარებლის თანხმობას შეცვლილ პირობებზე.

2. უზრუნველყოფა და ფარგლები

აპლიკაციის და/ან მისი კომპონენტის გამოყენებისას თქვენ ადასტურებთ, რომ სრულად აცნობიერებთ წესებს, მონაცემთა პოლიტიკას და შესაბამის ინფორმაციას.

წესები და პირობები თანაბრად ვრცელდება მომხმარებელზე, განურჩევლად იმ მოწყობილობებისა, რომლებსაც ის იყენებს.

3. აპლიკაცია და მისი დანიშნულება

აპლიკაცია არის პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს ეკო-აქტივობებს და მასთან დაკავშირებულ საგანმანათლებლო საკითხებს. აპლიკაციის საშუალებით მომხმარებელი ასრულებს აუცილებელ მოქმედებებს ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების, შეგროვების, მარკირების, დახარისხების და ა.შ.

4. რეგისტრაცია და თანხმობა

აპლიკაციისა და მისი სერვისების გამოყენებისათვის, რეგისტრაცია არ არის აუცილებელი.

5. პერსონალური მონაცემთა პოლიტიკა

პერსონალური მონაცემების წინამდებარე პოლიტიკა ძალაშია იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკაციამ მოითხოვა მომხმარებლის მონაცემები სერვისების მიწოდების დროს.

აპლიკაციის ან მისი ცალკეული კომპონენტების გამოყენებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ეთანხმება აპლიკაციის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას.

აპლიკაციით შემოთავაზებული სერვისების განსახორციელებლად აუცილებელია რეგისტრაციისას მოთხოვნილი მონაცემების დამუშავება. შემოთავაზებული სერვისის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რეგისტრაციისას მოთხოვნილი ყველა მონაცემი აუცილებელია სერვისის სრულყოფისა და უზრუნველსაყოფად. გარდა ამისა, კომპანია შეძლებისდაგვარად ზღუდავს/კრძალავს მომხმარებლის მონაცემების გაზიარებას და/ან მათ გამოყენებას ნებისმიერი მიზნით, გარდა აპლიკაციის მიზნებისა.

კომპანია იცავს შემდეგ პრინციპებს მონაცემთა დამუშავებისას:

  1. მონაცემები მუშავდება სამართლიანად და კანონიერად მომხმარებლის უფლებების დაცვით და მისი ღირსების შელახვის გარეშე;
  2. მონაცემები შეინახება საჭირო პერიოდის განმავლობაში;
  3. მონაცემები მუშავდება კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული კანონიერი მიზნებით;
  4. მონაცემთა დამუშავება არის ადეკვატური და შესაბამისი მიზნისთვის;
  5. მონაცემები მუშავდება მხოლოდ იმ მოცულობის ფარგლებში, რომელიც აუცილებელია შესაბამისი კანონიერი მიზნის მისაღწევად;
  6. მონაცემები არის ჭეშმარიტი და ზუსტი და საჭიროების შემთხვევაში ექვემდებარება განახლებას.

რეგისტრაციისას შეიძლება შეგროვდეს სხვადასხვა ტიპის მონაცემები, როგორიცაა: სახელი, გვარი, პირადი/საიდენტიფიკაციო ნომერი, ფოტოსურათი, მისამართი, მობილური ტელეფონის ნომერი, ფიზიკური ან იურიდიული პირის ან ბიზნესის ან ბრენდის ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

კომპანიამ მიიღო ისეთი გონივრული ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მონაცემთა დაცვას შემთხვევითი ან უკანონო განადგურებისგან, შეცვლის, გამჟღავნების, მოპოვების, უკანონო გამოყენების ნებისმიერი სხვა ფორმისა და შემთხვევითი ან უკანონო დაკარგვისგან.

მომხმარებელს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს, ახსნა-განმარტების გარეშე, უარი თქვას მოცემულ თანხმობაზე და მოითხოვოს მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებული მონაცემების განადგურება. ეს გაკეთდება მომხმარებლის მოთხოვნიდან 10 დღის განმავლობაში.

6.კანონმდებლობა და იურისდიქცია

წესები და პირობები შედგენილია და რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და შესაბამისად განიმარტება თქვენი მდებარეობისა და წარმოშობის მიუხედავად. დავებს წყვეტს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად კომპეტენტური იურისდიქციის მქონე საქართველოს სასამართლო.

7.საბოლოო დებულებები

მასალა, შინაარსი, აღწერა, ბიზნესის აღწერა, ტექსტები, მონაცემები, სურათები, ილუსტრაციები და ყველა ინფორმაცია, რომელიც განთავსებულია ვებგვერდზე და დაკავშირებულია კომპანიის ბრენდთან, დაცულია ინტელექტუალური საკუთრებითა და საავტორო უფლებებით. დაუშვებელია მათი გამოყენება სხვა მიზნებისთვის, გარდა ვებგვერდის მიზნებისა.

დაგვიკავშირდით